Prof. Dr Vladimir Grečić, potpredsednik UO i Rukovodilac projekata

GREČIĆ, Vladimir, ekonomista, univerzitetski profesor, naučni radnik (Laznica kod Žagubice, 3. II 1938). Diplomirao 1966, magistrirao 1970. i doktorirao 1972. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu radio kao asistent i asistent istraživač (od 1968 do 1973), naučni istraživač (1973-1976), u zvanju naučnog saradnika (1976-1981), višeg naučnog saradnika (1981-1991) i naučnog savetnika (od 1991 do 2006), te kao pomoćnik (1984–1988) i zamenik direktora (1990–1997, 2001–2006). U periodu 1985–1986. bio je korisnik Fulbrajtove stipendije.
Od 1992. do 2003. predavao je Ekonomiju rada na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (zvanje vanrednog profesora stekao je 1995, a redovnog profesora Univerziteta 2000), a predavao i na drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Naime, predavao je Sociologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ekonomiju rada na Vojno tehničkoj akademiji u Beogradu, Ekonomsku diplomatiju na Fakultetu za spoljnu trgovinu u Bijeljini, a držao je predavanja po pozivu na Pitsburškom univerzitetu (Pitsburg) i Vitemberg univerzitetu (Dejton) SAD, kao i na UNAM univerzitetu u Meksiku.
Bio je ekspert UN za migracije. Polje njegovog interesovanja bile su međunarodne migracije stanovništva, uključujući „odliv mozgova”, osobito seobe Srba nekad i sad (Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe, Brussels 2012).
Redovni član je Akademije ekonomskih nauka Srbije i Naučnog društva ekonomista Srbije. Bio je član Evropskog udruženja instituta za razvoj (EADI), Međunarodne asocijacije za istraživanja (ISA), te Saveta dijaspore SRJ (2001–2003). Učestvovao je na osamdesetah međunarodnih i preko stotinu domaćih naučnih skupova sa referatom, ili kao uvodni referent.
Objavio je preko 200 naučnih radova i knjiga koje se uglavnom bave pitanjem migracija stanovništva. Od toga na stranim jezicima 40 radova – na engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku.
GLAVNE OBJAVLjENE KNjIGE: Savremene migracije radne snage u Evropi, Bg 1975; Migracija i integracija stranog stanovništva u zemljama sevrene, centralne i zapadne Evrope, Bg 1989; Svi Srbi sveta, Bg 1994; Ekonomija rada, Bg. 1996 i 2001(udžbenik); Srpska naučna dijaspora: „tamo i ovde”, Bg 2010; The Serbian Academic Diaspora, Bg 2013; IEL Migration Law – Serbia, Alphen aan den Rijn 2014 and 2016.
Govori engleski, španski, ruski i rumunski.

Print Friendly, PDF & Email